Vés al contingut

La universitat de tots

Horaris pràctiques de laboratori i d’informàtica

Compartir en:

Horaris pràctiques de laboratori i d’informàtica

CALENDARI DE LES PRÀCTIQUES DE LABORATORI I DE LES PRÀCTIQUES D’INFORMÀTICA DEL CENTRE DE LA UNED BALEARS. curs 2017-2018
Les pràctiques es desenvolupen en les instal·lacions del Centre de la UNED a Palma de Mallorca
Els estudiants interessats s’han d’inscriure mitjançant el formulari online disponible al menú d’aquesta pàgina, ABANS DEL 12 DE NOVEMBRE de 2017.

Els estudiants que resideixen a Menorca, Eivissa i Formentera podran sol · licitar ajudes al desplaçament a Mallorca a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Cal matricular-se de, almenys, 42 ECTS.

Si resideix fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears indiqui-ho en l’apartat d’observacions en la sol·licitud d’inscripció.

Prácticas laboratorio Grado en Ciencias Ambientales/Pràctiques laboratori Grau en Ciències Ambientals
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaObservaciones / Observacions
61011012
Geología I/Geologia I11
S.Martín11 nov
13 nov
27 nov
16:30-18:30
9.00-13.00
9.00-13.00
Online webconferencia PRACTICAS-GEOLOGIA (solo el día 11/11/21)
Laboratorio
Consultar Foro tutor.
61011029
Biología I/ Biologia I11
M.Carbonell18 nov
19 nov
16:30-20:30
16:30-20:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011041Bases Físicas del medio ambiente/ Bases físiques del medi ambient11M.A.Vázquez3 dic
4 dic
16.00-21.00
9.00-14.00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011064Geología II/Geologia II12I.Cartón19 mar
9 abr
9.00-13.00
9:00-13:00
InformáticaConsultar Foro tutor.
61011070Biología II/ Biologia II12M.Carbonell11 mar
12 mar
16.30-20.30
9.30-13.30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011093Bases Químicas del medio ambiente/ Bases químiques del medi ambient12M.A.Vázquez25 mar
26 mar
16.00-21:00
9.00-14:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61012046
Ecología I /Ecologia I21
M.Boi20 nov
16 dic
9:00-14:00
16:00-21:00
Laboratorio Consultar Foro tutor.
6101203-Diversidad vegetal/Diversitat vegetal
21M.Carbonell12 nov
15 ene
16:30-20:30
9:30-13:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61012052Ecología II /Ecologia II22M.Boi12 mar9.00-14:00InformáticaConsultar Foro tutor.
61012081Diversidad animal/Diversitat animal22M.Carbonell30 abr9:30-13:30
AulaConsultar Foro tutor.
61012112Bases de la ingeniería ambiental/Bases de l'enginyeria ambiental22J.Natta2 may
3 may
17 may
16:30-20:30
16:30-20:30
16:30-20:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61012069Técnicas instrumentales/Tècniques instrumentals22I.Cartón4 may
18 may
16:30-21:30
16:30-21:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011101Sistemas de Información Geográfica22D.Ferrer4 mar
8 abr
13 may
18:30-20:30
18:30-20:30
18:30-20:30
Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.

Prácticas laboratorio Grado en Física/Pràctiques laboratori Grau en Física
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaObservaciones / Observacions
61041102Técnicas experimentales I/Tècniques experimentals I
12M.Fernández1 abr
2 abr
7 may
13 may
14 may
19 may
20 may
16.00-21.30
9:00-14:30
9:00-14:30
18.30-21.30
9:00-14.30
16.00-21.30
9:00-13:00 y 16:00-21:30
Laboratorio
Consultar Foro tutor.
61042099Técnicas experimentales II/Tècniques experimentals II
22M.Fernández1 abr
2 abr
7 may
13 may
14 may
19 may
20 may
16.00-21.30
9:00-14:30
9:00-14.30
18:30-21:30
9:00-14.30
16.00-21.30
9:00-13:00 y 16:00-21:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.

Prácticas laboratorio Grado en Química/Pràctiques laboratori Grau en Química
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaobservaciones / Obsrvacions
61031109Geología/Geologia

11S.Martín11 nov
25 nov
26 nov
16:30-18:30
16.30-20.30
16.30-20.30
Online webconferencia PRACTICAS-GEOLOGIA (solo el día 11/11/21)

Laboratorio
Consultar foro tutor.
61031090Operaciones básicas en el laboratorio de Química/
Operacions bàsiques en el laboratori de Química


12J. Natta11, 12, 25 y 26 de abril
9, 10 y 16 de mayo
16:30-21:30LaboratorioConsultar foro tutor.
61032103Introducción a la experimentación en química inorgánica y química orgánica/ Introducció a l'experimentació en química inorgànica i química orgànica
22610321034, 5, 25 y 26 de abril
2, 3, 9 y 10 de mayo
16:30-21:30LaboratorioConsultar foro tutor.

Prácticas laboratorio Grados en Ingeniería: Mecánica, Electricidad, Electrónica industrial y automática, Tecnología industrial/Pràctiques laboratori Graus en Enginyeria: Mecànica, Electricitat, Electrònica industrial i automàtica, Tecnologia industrial
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHora-------------------AulaSala Web
68901016
Física I
11
M.A.Vázquez17 dic
18 dic
16.00-21.00
9.00-14.00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901128
68901111
Fundamentos Químicos de la Ingeniería/Fonaments Químics de l'Enginyeria
11
M.A.Vázquez14 ene
15 ene
16.00-21.00
9.00-14.00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68011044Expresión gráfica en ingeniería eléctrica/
Expressió gràfica en enginyeria elèctrica
11
S.Alcázar12 nov
19 nov
26 nov
15 dic
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
InformáticaConsultar Foro tutor.
68021048Expresión gráfica en electrónica industrial/Expressió gràfica en electrònica industrial
11
S.Alcázar12 nov
19 nov
26 nov
15 dic
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
InformáticaConsultar Foro tutor.
68901105Expresión gráfica y diseño asistido/Expressió gràfica i disseny assistit11S.Alcázar12 nov
19 nov
26 nov
15 dic
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
InformáticaConsultar Foro tutor.
68901039Física II
12M.A.Vázquez29 abr
30 abr
16.00-21.00
9.00-14.00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901022Mecánica/Mecànica


12S.Alcázar6 may
7 may
16:30-21:30
9:00-14:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901080Fundamentos de Informática/Fonaments d'Informàtica
12
A.Rivero16 mar
13 abr
4 may
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.
68031070Fundamentos de ciencia de materiales I/Fonaments de ciència de materials I12
M.Ortiz23 mar
11 may
19:30-21:30
19:30-21:30
Informática
Webconferencia
IllesBalears-Fundamentos de Ciencia de Materiales I
Consultar Foro tutor.
68031087
Mecánica I/Mecànica I
12
F.Monserrat8 abr
9 abr
16:30-20:30
9:30-13:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
6890204-Teoría de circuitos /Teoria de circuits 22
S.Alcázar12 may
13 may
16:30-21:30
16:30-21:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901097Fundamentos de informática/Fonaments d'informàtica22
A.Rivero16 mar
13 abr
4 may
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.

Prácticas Grado en Ingeniería Informática , Grado en Ingeniería en Tecnología de la Información /Pràctiques Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Tecnologia de la Informació
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaObservaciones/Observacions
71901020Fundamentos de Programación/Fonaments de programació (voluntarias/voluntàries)
11X.Torres27 nov9.30-11.30InformáticaConsultar Foro tutor.
71901072Programación Orientada a Objetos/Programació Orientada a Objectes
12M.Piulats26 mar
7 may
9.30-11.00
9.30-11:00
Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.
71901043Estrategias de Programación y Estructura de Datos/Estratègies de Programació i Estructura de Dades
12X.Torres30 abr9.30-11.30Informática
Webconferencia
IllesBalears-Estrategia de Programación y Estructura de Datos
Consultar Foro tutor.
71901089Autómatas, Gramáticas y Lenguajes /Autòmates, Gramàtiques i llenguatges
(voluntarias/voluntàries)
12X.Torres3, 10, 17, 24 mar19.30-20.30Aula 11
Webconferencia
IllesBalears-Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
Consultar Foro tutor.
71902019Programación y Estructura de Datos Avanzadas/Programació i Estructura de Dades Avançades
21X.Torres13 nov9.30-13.30InformáticaConsultar Foro tutor.
71012024Teoría de los Lenguajes de Programación/Teoria dels Llenguatges de Programació
22H. Mimón19 mar9:30-11:30Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.