Vés al contingut

La universitat de tots

Majors 25. Curs 2018-2019

Compartir en:

Majors 25. Curs 2018-2019

Qui es pot matricular ?
Aquelles persones que no tinguin la titulació exigible per a l’ ingrés a la Universitat i tinguin complerta l’edat de 25 anys a 31 de desembre de 2019. L’únic requeriment per matricular-se és l’edat.
Quin és el termini de matrícula i què es necessita ?
Del 5 de juliol de 2018 al 23 octubre 2018 (de l’1 al 15 d’agost es tanca l’aplicació) pot matricular-se per Internet el seu Ordinador, o amb ajuda a l’aula d’informàtica del Centre. Suggerim que NO s’esgoti el termini, ja que les classes tutories  i els cursos virtuals s’inicien el dijous 4 d’octubre de 2018.

Per obtenir el carnet d’estudiant pot dirigir-se a la Secretaria del Centre amb el seu DNI o document oficial, Una vegada transcorregut 48-72 h del tràmit de la seva matrícula.

Quin preu té la matrícula en el curs 2017-2018?
Els preus del curs 2018-2019 del curs complet és 484,8 €, si és la primera vegada que la realitza, la segona i successives és de 303,0 €. Despeses de secretaria 45,45 €. L’assegurança escolar és de 1,12 € i només és per a alumnes menors de 28 anys. Pot sol · licitar beca a la pàgina web del Ministeri d’Educació fins al 15 d’ octubre de 2018.
Si realitza el pagament en un cop pot fer-ho en finestreta d’una sucursal del Santander, pagament en línia, o domiciliació (imprès SEPA).Vostè pot fraccionar el pagament en quatre terminis: un 40% en el moment de la matrícula, la resta en tres terminis, el 20% en cadascun d’ells, el 30 d’octubre, el 30 de novembre i el 26 de desembre. És obligatori domiciliar el pagament fraccionat mitjançant l’imprès SEPA que podrà descarregar-se de l’aplicació de la matrícula. És important recordar que aquest imprès ha de ser signat pel titular del compte que domicilia el pagament.
ATENCIÓ: EN AQUEST CURS ACADÈMIC, UN COP VALIDAT L’ESBORRANY PER PART DE L’ESTUDIANT, NOMÉS DISPOSARÀ D’UNA OPORTUNITAT PER A CANVIAR ASSIGNATURES
La matrícula li dóna dret a l’assistència a les classes – tutories presencials, per Internet en directe i els enregistraments de totes les classes tutories de totes les matèries fins a finals de setembre de 2019; disposar dels cursos virtuals rebent suport docent per la xarxa de Internet i presentar-se als exàmens en la prova voluntària del 21 al 25 de gener de 2019,  en la convocatòria ordinària de maig- juny, del 20 al 25 de maig, i en la convocatòria extraordinària de setembre, si cal. El centre també ofereix servei de biblioteca i wifi; adquisició de material didàctic a la llibreria amb 5% de descompte, una àmplia varietat de cursos com estudis propis de la UNED presencials i per Internet en les seves diferents modalitats.
Quin preu té el material didàctic ?
El material didàctic es ven a la llibreria del centre i el preu total depèn de les matèries. El cost total oscil · la entre 120 i 160 €, les cinc matèries. És molt recomanable que disposi de la bibliografia bàsica on es troben tots els continguts objecte d’estudi i examen.
 És recomanable obtenir tot el MATERIAL DIDÀCTIC A LA LLIBRERIA DEL CENTRE, que disposa també de venda online i enviament domicili, amb un descompte del 5% en tota la bibliografia del Curs d’Accés. LLIBRERIA VIRTUAL

Altres serveis de venda en línia de llibreria implica que l’estudiant aboni despeses d’enviament. A la llibreria del Centre Associat, a les tres illes, Mallorca, Menorca i Eivissa, no hi ha despeses d’enviament a partir de 25 €.

De quantes matèries m’he de matricular? 
Per al compliment dels objectius previstos, el curs d’orientació i iniciació comprendrà cinc matèries: tres comunes i dues específiques segons el grau que vulgui cursar l’estudiant Matèries comunes ( fase general ): per a tots els estudiants
Comentari de text Llengua espanyola Llengua estrangera, a triar entre alemany, francès , anglès , italià o portuguès Matèries específiques ( fase específica ) : La seva finalitat és valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculades a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de la UNED. Per a això, la fase específica de la prova s’estructurarà en cinc opcions, vinculades amb les cinc branques de coneixement: opció A ( arts i humanitats ); opció B (Ciències ); opció C ( ciències de la salut ); opció D (ciències socials i jurídiques ) i opció E (enginyeria i arquitectura ) .
A ) Arts i Humanitats
La fase específica d’aquesta opció avaluarà el rendiment en 2 matèries a triar per l’ estudiant de la següent relació,
Filosofia – Geografia – Història de l’art – Història del Món Contemporani – Llengua i Cultura llatines – Literatura – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials – Política i societat .
B ) Ciències
La fase específica d’aquesta opció avaluarà el rendiment en 2 matèries a triar per l’ estudiant de la següent relació , sent una d’elles necessàriament Matemàtiques.
Biologia – Física – Matemàtiques – Química.
C ) Ciències de la salut
La fase específica d’aquesta opció avaluarà el rendiment en 2 matèries a triar per l’ estudiant de la següent relació, sent una d’elles necessàriament Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials o Matemàtiques (només una).
Biologia – Física – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials – Matemàtiques – Psicologia – Química.
D ) Ciències socials i jurídiques
La fase específica d’aquesta opció avaluarà el rendiment en 2 matèries a triar per l’ estudiant de la següent relació, sent almenys una d’elles necessàriament Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials o Matemàtiques (només una).
Administració i Direcció d’Empreses – Antropologia – Educació – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials – Matemàtiques – Nocions jurídiques bàsiques – Política i Societat – Filosofia – Història del Món Contemporani.
E) Enginyeria i arquitectura
La fase específica d’aquesta opció avaluarà el rendiment en 2 matèries a triar per l’ estudiant de la següent relació, sent una d’elles necessàriament Matemàtiques.
– Fonaments de la Tecnologia – Fonaments d’Informàtica – Matemàtiques – Administració i Direcció d’Empreses – Química.
Quina relació hi ha entre les diferents opcions ( branques ) i els graus ?
BRANCA d’Arts i Humanitats —– Opció A del CAD : • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles • Grau en Estudis Anglesos : Llengua , Literatura i Cultura • Grau en Geografia i Història • Grau en Història de l’ Art • Grau en Filosofia
BRANCA de Ciències —– Opció B del CAD : • Grau en Física • Grau en Química • Grau en Matemàtiques • Grau en Ciències Ambientals

BRANCA de Ciències de la Salut —- Opció C del CAD : • Grau en Psicologia

BRANCA de Ciències Socials i Jurídiques ——- Opció D del CAD : • Grau en Educació Social • Grau en Pedagogia • Grau en Sociologia • Grau en Ciència Política i de l’Administració • Grau en Economia • Grau en Administració i Direcció d’Empreses • Grau en Turisme • Grau en Dret • Grau en Criminologia • Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques • Grau en Treball Social • Grau en Antropologia Social i Cultural

BRANCA d’Enginyeria i Arquitectura —– Opció E del CAD : • Grau en Enginyeria Elèctrica • Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica • Grau en Enginyeria Mecànica • Grau en Enginyeria en Tecnologia Industrial • Grau en Enginyeria en Informàtica • Grau en Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Quines matèries recomanen matricular-se de la fase específica en funció del Grau

En el següent enllaç trobareu unes recomanacions de la seva matrícula en funció del Grau que vulgui cursar:

MATRÍCULARRECOMANACIONSCursAccés2018

Quin és l’horari de les classes tutories ?

L’horari presencial de les classes tutories el pot obtenir en el següent enllaç: HORARIS CLASSES TUTORIES PRESENCIALS:  MALLORCA    MENORCA   EIVISSA

 

És obligatòria l’assistència a les classes – tutories presencials ?

L’assistència a les classes -tutories és voluntària pel que si no pot assistir per qualsevol motiu (laboral , familiar , de residència … ) NO està penalitzat , no obstant això, es recomana el seu aprofitament mitjançant les corresponents gravacions o per Internet en directe . També es recomana aprofitar de manera intermitent dels cursos virtuals de les diferents matèries ( plataforma aLF ) .

És obligatori la resolució dels quaderns d’avaluació?

La resolució dels quadernets, normalment, ajuda a comprendre la matèria ia seguir un ritme de treball. L’obligatorietat o no dels mateixos depèn de cada matèria ( la majoria NO són ​​obligatoris ).
Podrà trobar els enunciats en el corresponent curs virtual de la plataforma aLF a partir del 4 d’octubre de 2018

 

En què consisteix l’avaluació contínua voluntària en el Curs d’Accés ?

Coincidint amb la primera setmana d’exàmens de la convocatòria de gener- febrer, del 21 al 25 de gener de 2019, divendres es desenvoluparà una prova parcial de llengua castellana i de llengua estrangera que tindrà una ponderació ( 30% ) i NO serà eliminatori per a la prova de maig ( 70% ) . Nota final de la matèria al juny * = ( 0,3 x Nota de febrer ) + ( 0,7 x Nota de juny ). * Després d’aplicar la fórmula de qualificació únicament prevaldrà l’obtinguda per aquesta avaluació contínua si el resultat és superior al de la prova final de juny.

Durant la setmana tindran lloc les proves de la resta de matèries , excepte el comentari de text que no disposa de prova al gener -febrer. La prova de febrer és voluntària i si se supera ( qualificació almenys de 5 ) allibera matèria : si l’alumne s’examina al febrer i obté una nota igual o superior a 5 , allibera matèria de manera que al juny pot optar per presentar-se sol a l’ resta de la matèria , parcial en aquest cas la seva nota final de juny seria la mitjana de les dues qualificacions (febrer i juny ) : Nota final de la matèria al juny = ( 0,5 x Nota de febrer ) + ( 0,5 x Nota de juny ).
* La qualificació de la prova d’avaluació continuada de febrer es comptabilitza per a la puntuació global EXCLUSIVAMENT si és igual o superior a 5. L’estudiant també pot optar (encara que hagi superat la prova de febrer ) a examinar-se de la matèria total, en aquest cas la nota final que se li aplicarà serà la de l’examen de l’assignatura completa.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials:

Si l’alumne s’ha presentat a la prova presencial de febrer la seva qualificació final serà la major de les dues puntuacions següents:

La nota que ha obtingut en la prova presencial de juny (JUN).

La mitjana ponderada de la qualificació de febrer (FEB) amb coeficient de ponderació 0.4 i la qualificació de juny (JUN) amb coeficient de ponderació 0.6, és a dir, (0.4 * FEB + 0.6 * JUNY).

En síntesi, si l’alumne s’ha presentat al febrer la qualificació final de l’assignatura al juny (CF) s’obtindrà mitjançant la següent expressió:

CF = Màxim {JUN; (0.4 * FEB + 0.6 * JUNY)}

Si l’alumne no s’ha presentat a la prova presencial de febrer la seva qualificació final serà l’obtinguda en la prova presencial de juny.

 

Al setembre només es podrà presentar a la totalitat de la matèria (no es guarda la qualificació de l’avaluació contínua en aquelles matèries que s’examini).

 

Puc simultanejar les classes -tutories presencials amb les emeses i gravades ?

Sí, vostè pot assistir a les classes tutories presencials i alternar o combinar amb seguir per Internet en directe de cualqueira de les illes. Els enregistraments podrà consultar en qualsevol moment del curs fins després dels exàmens de setembre, tantes vegades com vulgui.

 

Puc simultanejar les classes – tutories amb els cursos virtuals ?

Sí, els cursos virtuals s’entenen com un suport a aquelles persones que no poden freqüentar el centre per diversos motius , però , a més estan oberts a totes aquelles persones que freqüenten les classes – tutories presencials / Internet en directe / Internet en diferit i desitgen un suport docent addicional mitjançant el curs virtual de la plataforma aLF de les seves matèries. Disposa de cursos virtuals de totes les matèries.

 

Com puc accedir als cursos virtuals ?

Vostè pot accedir als cursos virtuals , identificant-se en la pàgina de la UNED : Portal UNED , posteriorment podrà entrar a l’enllaç de cursos virtuals , plataforma aLF de les matèries que vostè està matriculat (a partir del 4 d’octubre). En els mesos d’octubre i novembre el centre li ofereix sessions formatives gratuïtes d’accés i utilització dels cursos virtuals, així com de les classes per Internet.

Quan tenen lloc les proves presencials o exàmens del CAD ?

En el curs 2017-2018 la Prova d’Avaluació Contínua té lloc del 22 al 26 gener 2019 (reserva divendres 9 de febrer 2018, 16.00 h), la convocatòria ordinària del 20 al 25 de maig de 2019, en un únic torn (reserva 7 de juny, 16.00 h). La prova extraordinària del 2 al 7 de setembre de 2019, en un únic torn (reserva 7 de setembre, 16.00 h). La realització de l’examen de reserva s’ha de sol·licitar prèviament mitjançant el model de sol·licitud disponible a la web del centre (s’ha de justificar documentalment). Es poden realitzar com a màxim tres exàmens de reserva en una convocatòria.

En el curs virtual de cada matèria disposarà d’exàmens d’anys anteriors . En les webs dels Centres de Barbastre i Calataiud disposa vostè d’exàmens d’altres anys classificats per matèries.

 

És obligatori examinar-me de les cinc matèries en la convocatòria ordinària de maig- juny?

No, pot repartir-se les matèries entre maig -juny i setembre. Pot presentar al setembre de matèries que no s’hagi presentat a la convocatòria ordinària de maig- juny.

 

Si suspenc al maig-juny he d’examinar al setembre de totes les matèries ?

No, s’examina de les matèries que cregui oportú , independentment de la seva qualificació , ha de valorar de quines matèries creu que pot obtenir una millor nota al setembre (matèria aprovada , per pujar nota ; matèria suspesa ; matèria no presentada al juny ) , la nota definitiva d’aquesta matèria , serà la més alta de les obtingudes en les convocatòries ordinària i extraordinària. En la convocatòria extraordinària s’ha d’examinar de la totalitat dels continguts de la matèria, no es té en compte l’avaluació contínua si  va optar per ella.

 

Per aprovar el curs d’accés he de superar totes les matèries ?

Els exàmens de cadascuna de les cinc matèries que integren les proves d’accés seran qualificats independentment de 0 a 10 punts . La qualificació de la fase general és la mitjana dels tres exercicis que l’integren. Igualment, la qualificació de la fase específica serà la mitjana dels exercicis que l’integren. La qualificació final de la prova d’Accés serà la mitjana de les qualificacions de tots dos grups , no podent en cap cas la mitjana quan s’obtinga una qualificació inferior a quatre punts en la fase específica i / o general. Seran declarats aptes aquells alumnes que obtinguin una puntuació final de 5 punts o superior.
No hi haurà límit de convocatòries per superar la prova d’accés per a majors de vint-i-cinc anys . La superació de la prova té validesa indefinida , als efectes de l’admissió a la Universitat.
Els candidats podran presentar-se en successives convocatòries en la UNED, amb la finalitat de superar les proves, millorar o completar la seva qualificació. Es prendrà en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l’anterior.

Si l’estudiant supera en el curs 2018/19 alguna de les dues fases (amb una qualificació mitjana igual o superior a 5), podrà examinar en la convocatòria dels dos cursos següents 2019/20, 2020/21, de la fase pendent, sense que hagi de tornar a examinar-se en aquest curs, de les matèries de la fase ja superada.

Un cop superada la prova, els candidats podran presentar-se en successives convocatòries amb la finalitat de millorar la seva qualificació o canviar d’opció vinculada a la branca de coneixement, podent examinar-se de la fase general, de la fase específica, o de totes dues, en cada convocatòria a la qual concorrin.

A l’efecte d’ingrés a la universitat, es prendrà en consideració la qualificació obtinguda en l’última convocatòria a la que concorri el candidat, sempre que aquesta sigui superior a la o les anteriors convocatòries a les quals s’hagi donat.

Què he de fer per sol·licitar revisió d’examen ?
Els estudiants disposaran de 7 dies naturals, a comptar de la data oficial de publicació de la qualificació final de la prova, per sol·licitar la revisió de les qualificacions de cada un dels exàmens.
La sol·licitud de revisió es realitzarà a la Secretaria Virtual , autentificant-se en Campus UNED des del web de la UNED.
Si vull canviar de BRANCA què he de fer ?
Durant el curs acadèmic pot sol · licitar canvi de RAMA i per tant canvi de matrícula en les matèries de la fase específica fins que finalitzi el termini de matrícula. Un cop aprovat el curs d’accés, si es vol matricular d’un altre Grau ho pot fer sense cap tràmit addicional.
Un cop aprovat el curs, he de demanar admissió als estudis universitaris que vull cursar ?
No, a la UNED, a l’aprovar el curs d’accés té plaça directa en el grau corresponent. Si voleu canviar d’Universitat s’ha d’adaptar a les condicions d’accés ( nota de tall ) que estableixi la Universitat de destinació.
Què he de fer si vull examinar-me a un altre centre associat ?
Si per qualsevol motiu no es pot examinar en el centre associat de Balears (Palma, Menorca o Eivissa) ha de demanar a la secretaria del centre que li tramitin l’autorització perquè es pugui examinar en el corresponent centre associat de l’Estat Espanyol o de l’estranger. No obstant això, en centres nacionals pot ser suficient que ho sol·liciti vostè directament a la secretaria del centre associat on voleu examinar-vos. Ha de tenir especial cura en conèixer la direcció del centre on vol fer la prova presencial i revisar  l’horari establert.
Què equivalència a efectes professionals té el Curs d’Accés per a Majors de 25 anys ?
Segons l’article 4, punt 3 de l’Ordre EDU/1603/2009 DE 10 DE JUNY, BOE 17 DE JUNY,
“La superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de vint anys , serà equivalent al títol de Batxiller , als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats , sempre que s’acrediti algun dels següents requisits, o bé estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes professionals, o bé haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris “. 
Ofereix la UNED prova lliure del Curs d’Accés per a Majors de 25 anys ? 
Sí , tant del curs d’accés per a majors de 25 anys , com del curs d’accés per a majors de 45 anys . El termini de matrícula és del 1 al 18 de febrer de 2019. Les persones que es matriculen de la prova lliure no tenen prova d’avaluació contínua i tenen una única opció d’examinar-se en la convocatòria de maig-juny, en les mateixes dates que les persones matriculades en el Curs d’Accés (sí tenen dret a l’examen  de reserva). No disposen de convocatòria de setembre, ni tenen dret a classes tutories presencials / Internet / gravades, ni cursos virtuals. El programa i material didàctic és el mateix que les persones matriculades en el Curs d’Accés i poden disposar a la llibreria del Centre amb el 5% de descompte.