Vés al contingut

La universitat de tots

Majors de 45. Curs 2018-2019

Compartir en:

Majors de 45. Curs 2018-2019

Qui es pot matricular ?

Aquelles persones que no tinguin la titulació exigible per a l’ ingrés a la Universitat i tinguin complerta l’ edat de 45 anys el 31 de desembre de 2019. L’únic requeriment per matricular-se és l’edat.

Quin és el termini de matrícula i què es necessita ?

Del 5 de juliol de 2018 al 23 octubre 2018 (de l’1 al 15 d’agost es tanca l’aplicació) pot matricular-se per Internet el seu Ordinador, o amb ajuda a l’aula d’informàtica del Centre. Suggerim que NO s’esgoti el termini, ja que les classes tutories  i els cursos virtuals s’inicien el dimecres 4 d’octubre de 2018.

Per obtenir el carnet d’estudiant pot dirigir-se a la Secretaria del Centre amb el seu DNI o document oficial, Una vegada transcorregut 48-72 h del tràmit de la seva matrícula.

Quin preu té la matrícula en el curs 2018-2019 ?

Els preu del curs 2018-2019  és de 242,40 €, la primera vegada i 181,80 € la segona vegada.

Si realitza el pagament en un cop pot fer-ho en finestreta d’una sucursal del Santander, pagament en línia, o domiciliació (imprès SEPA).Vostè pot fraccionar el pagament en quatre terminis: un 40% en el moment de la matrícula, la resta en tres terminis, el 20% en cadascun d’ells, el 30 d’octubre, el 30 de novembre i el 26 de desembre. És obligatori domiciliar el pagament fraccionat mitjançant l’imprès SEPA que podrà descarregar-se de l’aplicació de la matrícula. És important recordar que aquest imprès ha de ser signat pel titular del compte que domicilia el pagament.

La matrícula li dóna dret a l’assistència a les classes – tutories presencials , per Internet en directe i els enregistraments de totes les classes tutories de totes les matèries fins a finals de setembre de 2019; disposar dels cursos virtuals rebent suport docent per la xarxa de Internet i presentar-se als exàmens en la convocatòria ordinària de maig- juny i en la convocatòria extraordinària de setembre, si cal. El centre també ofereix servei de biblioteca i wifi; adquisició de material didàctic a la llibreria i una àmplia varietat de cursos com estudis propis de la UNED presencials i per Internet en les seves diferents modalitats.

Quin preu té el material didàctic ?

El material didàctic es ven a la llibreria del centre i el preu total depèn de les matèries. El cost total és inferior als 60 €. És molt recomanable que disposi de la bibliografia bàsica on es troben tots els continguts objecte d’estudi i examen.
 És recomanable obtenir tot el MATERIAL DIDÀCTIC A LA LLIBRERIA DEL CENTRE, que disposa també de venda online i enviament domicili, amb un descompte del 5% en tota la bibliografia del Curs d’Accés. LLIBRERIA VIRTUAL

Altres serveis de venda en línia de llibreria implica que l’estudiant aboni despeses d’enviament. A la llibreria del Centre Associat, a les tres illes, Mallorca, Menorca i Eivissa, no hi ha despeses d’enviament.

De quantes matèries m’he de matricular?

Per al compliment dels objectius previstos, el curs d’orientació i iniciació comprendrà dues matèries comunes i una entrevista escrita.

Matèries comunes per a tots els estudiants

Comentari de text .

Llengua castellana .

 

Quin és l’horari de les classes tutories ?

L’horari presencial de les classes tutories el pot obtenir en el següent enllaç : HORARIS CLASSES TUTORIES PRESENCIALS: MALLORCA  MENORCA  EIVISSA

És obligatòria l’assistència a les classes – tutories presencials ?

L’assistència a les classes -tutories és voluntària pel que si no pot assistir per qualsevol motiu (laboral , familiar , de residència … ) NO està penalitzat, no obstant això, es recomana el seu aprofitament mitjançant les corresponents gravacions o per Internet en directe . També es recomana aprofitar de manera intermitent dels cursos virtuals de les diferents matèries ( plataforma aLF ).

És obligatori la resolució dels quaderns d’avaluació?

La resolució dels quadernets , normalment , ajuda a comprendre la matèria ia seguir un ritme de treball. L’obligatorietat o no dels mateixos depèn de cada matèria ( la majoria NO són ​​obligatoris ).
Podrà trobar els enunciats en el corresponent curs virtual de la plataforma aLF a partir del 4 d’octubre de 2017.

En què consisteix l’avaluació contínua voluntària en el Curs d’Accés ?

Coincidint amb la primera setmana d’exàmens de la convocatòria de gener- febrer, el divendres 26 de gener de 2018, es desenvoluparà una prova parcial de llengua castellana que tindrà una ponderació ( 30% ) i NO serà eliminatori per a la prova de maig ( 70% ) . Nota final de la matèria al juny * = ( 0,3 x Nota de febrer ) + ( 0,7 x Nota de juny ). * Després d’aplicar la fórmula de qualificació únicament prevaldrà l’obtinguda per aquesta avaluació contínua si el resultat és superior al de la prova final de juny. La matèria de Comentari de text no té avaluació contínua .
Al setembre no es guarda la qualificació de l’avaluació contínua de llengua castellana.

Puc simultanejar les classes -tutories presencials amb les emeses i gravades ?

Sí, vostè pot assistir a les classes tutories presencials i alternar o combinar amb seguir per Internet en directe de cualqueira de les illes . Els enregistraments podrà consultar en qualsevol moment del curs fins després dels exàmens de setembre , tantes vegades com vulgui.

Puc simultanejar les classes – tutories amb els cursos virtuals ?

Sí, els cursos virtuals s’entenen com un suport a aquelles persones que no poden freqüentar el centre per diversos motius , però , a més estan oberts a totes aquelles persones que freqüenten les classes – tutories presencials / Internet en directe / Internet en diferit i desitgen un suport docent addicional mitjançant el curs virtual de la plataforma aLF de les seves matèries . Disposa de cursos virtuals de totes les matèries.

Com puc accedir als cursos virtuals ?

Vostè pot accedir als cursos virtuals , identificant-se en la pàgina de la UNED : Portal UNED, posteriorment podrà entrar a l’enllaç de cursos virtuals, plataforma aLF de les matèries que vostè està matriculat a partir del 4 d’octubre de 2018. En els mesos d’octubre i novembre el centre li ofereix sessions formatives gratuïtes d’accés i utilització dels cursos virtuals, així com de les classes per Internet.

Quan tenen lloc les proves presencials o exàmens del CAD  45 anys?

En el curs 2018-2019 la Prova d’Avaluació Contínua té lloc el divendres 25 gener 2019 (reserva divendres 8 de febrer 2019, 16.00 h), la convocatòria ordinària el dissabte 25 de maig de 2019, en un únic torn (reserva 7 de juny, 16.00 h). La prova extraordinària el divendres 6 de setembre de 2019, en un únic torn (reserva 7 de setembre, 16.00 h). La realització de l’examen de reserva s’ha de sol·licitar prèviament mitjançant el model de sol·licitud disponible a la web del centre (s’ha de justificar documentalment). Es poden realitzar com a màxim tres exàmens de reserva en una convocatòria.

En el curs virtual de cada matèria disposarà d’exàmens d’anys anteriors . En les webs dels Centres de Barbastre i Calataiud disposa vostè d’exàmens d’altres anys classificats per matèries.

És obligatori examinar-me de les dues matèries en la convocatòria ordinària de maig- juny?

No, pot repartirte les dues matèries entre maig -juny i setembre. Pot presentar al setembre de matèries que no s’hagi presentat a la convocatòria ordinària de maig- juny.

Si suspenc al maig-juny, he d’examinar-me al setembre de totes les matèries ?

No, s’examina de les matèries que cregui oportú, independentment de la seva qualificació, ha de valorar de quines matèries creu que pot obtenir una millor nota al setembre ( matèria aprovada , per pujar nota ; matèria suspesa ; matèria no presentada al juny ), la nota definitiva d’aquesta matèria, serà la més alta de les obtingudes en les convocatòries ordinària i extraordinària. En la convocatòria extraordinària no es té en compte l’avaluació contínua si optar per ella.

Per aprovar el curs d’accés he de superar totes les matèries ?

Els exàmens de cadascuna de les dues matèries que integren les proves d’accés seran qualificats independentment de 0 a 10 punts. La qualificació final de la prova d’Accés serà la mitjana de les qualificacions de les dues matèries , no podent en cap cas la mitjana quan s’obtinga una qualificació inferior a quatre punts. Seran declarats aptes aquells alumnes que obtinguin una puntuació final de 5 punts o superior i realitzin satisfactòriament l’entrevista .
No hi haurà límit de convocatòries per superar la prova d’accés per a majors de quaranta-cinc anys. La superació de la prova té validesa indefinida , als efectes de l’admissió exclusiva a la UNED.

Què he de fer per sol·licitar revisió d’examen ?

Els estudiants disposaran de 7 dies naturals, a comptar de la data oficial de publicació de la qualificació final de la prova, per sol·licitar la revisió de les qualificacions de cada un dels exàmens.
La sol·licitud de revisió es realitzarà a la Secretaria Virtual , autentificant-se en CampusUNED des del web de la UNED.

Un cop aprovat el curs, he de demanar admissió als estudis universitaris que vull cursar ?

No, a la UNED, a l’aprovar el curs d’accés per a majors de 45 anys té plaça directa en el grau corresponent . El curs d’accés per a majors de 45 anys li dóna accés a la Universitat que el supera  i a la resta si compleix els requisits d’accés.

Què he de fer si vull examinar-me a un altre centre associat ?

Si per qualsevol motiu no es pot examinar en el centre associat de Balears ( Palma , Menorca o Eivissa ) ha de demanar a la secretaria del centre que li tramitin l’autorització perquè es pugui examinar en el corresponent centre associat de l’Estat Espanyol o de l’estranger. No obstant això, en centres nacionals pot ser suficient que ho sol·liciti vostè directament a la secretaria del centre associat on voleu examinar. Ha de tenir especial cura en conèixer la direcció del centre on vol fer la prova presencial i l’horari establert.

Què equivalència a efectes professionals té el Curs d’Accés per a Majors de 45 anys ?

Manca de qualsevol tipus d’equivalència a diferència del curs d’accés per a majors de 25 anys .

Ofereix la UNED prova lliure del Curs d’Accés per a Majors de 45 anys ?

Sí , tant del curs d’accés per a majors de 25 anys , com del curs d’accés per a majors de 45 anys .
El termini de matrícula és del 1 al 18 de febrer de 2018 (preu 98,08 €). Les persones que es matriculen de la prova lliure no tenen prova d’avaluació contínua i tenen una única opció d’examinar-se en la convocatòria de maig-juny, en les mateixes dates que les persones matriculades en el Curs d’Accés. No disposen de convocatòria de setembre, ni tenen dret a classes tutories presencials / Internet / gravades, ni cursos virtuals. El programa i material didàctic és el mateix que les persones matriculades en el Curs d’Accés i poden disposar a la llibreria del Centre .  LLIBRERIA VIRTUAL